هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

850 - محفوظ در طول روز:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره یس را در روز پیش از آن که غروب شود بخواند، در تمال طول روز محفوظ و پر روزی خواهد بود، و هرکس آن را در شب پیش از خفتن بخواند خداوند هزار فرشته را بر او مأمور می کند که او از هر شیطان رجیم و هر آفتی حفظ کنند.

851 - قرائت هنگام خواب:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس در هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند، خدا را ملاقات کند در حالی که چهره اش چون ماه شب چهارده تابان باشد.

852 - قله و بلندی قرآن کریم:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: هرکه آیةالکرسی را به هنگام خواب بخواند، بیم فلج شدن نبیند، و خدا پنجاه هزار فرشته بر وی گمارد که تا بامداد از او نگهداری کنند و همانا در آن پنجاه کلمه است و در هر کلمه ای پنجاه برکت وجود دارد، و هر چیزی را قله و بلندی است، قله و بلندی قرآن کریم آیه الکرسی می باشد.