فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

849 - رهایی از بی خوابی:

برای بی خوابی، آیه فضربنا علی اذانهم فی الکهف سنین عددا * ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا**سوره کهف آیات 11 و 12.*** را چند بار بخواند.

850 - محفوظ در طول روز:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره یس را در روز پیش از آن که غروب شود بخواند، در تمال طول روز محفوظ و پر روزی خواهد بود، و هرکس آن را در شب پیش از خفتن بخواند خداوند هزار فرشته را بر او مأمور می کند که او از هر شیطان رجیم و هر آفتی حفظ کنند.

851 - قرائت هنگام خواب:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس در هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند، خدا را ملاقات کند در حالی که چهره اش چون ماه شب چهارده تابان باشد.