هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

840 - فرشتگان حافظ انسان:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس در موقع خواب آیه الکرسی را بخواند، خداوند فرشته ای را برای نگهبانی و محافظت او می گمارد تا شب را به سلامت به صبح آورد.

841 - سوره توحید قبل از خواب:

سورء قل هو الله الحد را هرکس قبل از خواب سه مرتبه بخوان مثل آن که قرآن را ختم نموده.

842 - رهایی از خواب پریشان:

هرکس سوره مبارکه نور را بنویسد و در شب هنگام خواب زیر سر نهد محتلم نشود.