هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

836 - سیر در عالم رویا:

قرائت شصت و شش مرتبه آیه نور الله نور السموات و الارض ... والله بکل شی ء علیم در هنگام خواب منشأ حصول سیر در عالم رؤیا می باشد.

837 - جهت دیدن حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)در خواب:

فرموده اند که مداومت بر سوره مبارکه جن موجب رؤیت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) خواهد شد و هرچه بخواهد می تواند از ایشان بخواهد و بپرسد.

838 - آیه الکرسی در تنهایی:

از معصوم (علیه السلام) روایت است که که فرمود:
هرکه تنها در خانه ای شب را به سر برد، باید آیه الکرسی را بخواند و باید بگوید: بار خدایا! هراسم را آرام کن و ترسم را بیاسای و در تنهایی کمکم کن.