فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

829 - آیه الکرسی برای فرزند ذکور:

منقول و مجرب است هرگاه کسی بخواهد فرزند پسر داشته باشد، بعد از آنکه مدت چهارماه از حمل بگذرد، صورت زن را به طرف قبله نماید و آیه الکرسی را خوانده و دست بر پهلو و شکم زن بگذارد و بگوید: اللهم انی قد سمیته محمدا و قصد و نیت نماید که نام فرزندش را محمد بگذارد و بعد از آنکه فرزندش پسر شد نام او را محمد بگذارد.

بخش چهاردهم: اذکار هنگام خواب:

830 - رسیدن به حوائج:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: هرکس بر قرائت سوره لیل مداومت نماید خداوند خواسته اش را به او عطا می فرماید تا راضی شود و سختی را از او زائل می فرماید و کار او را آسانی قرار می دهد، هرکس این سوره را به وقت خواب بیست بار بخواند در خواب جز خیر نمی بیند و چیز سوئی در خواب نمی بیند هرکس این سوره را در نماز عشاء بخواند گوئی تمام قرآن را خوانده و نمازش مقبول می شود.