فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

826 - جهت باردار شدن:

از مرحوم شیخ بهایی (رحمه الله علیه) منقول است: هرکس این آیه شریفه و لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتی بل لله الامر جمیعا**آیه 30.*** را به صورت حروف مقطعه نوشته و ل و ا ق ر آ نا س ی ر ت ب ه ا ل ج ب ا ل ا و ق ط ع ت ب ه ا ل ا ر ض ا و ک ل م ب ه ا ل م و ت ی ب ل ل ل ل ا ه ا ل ا م ر ج م ی ع ا و بر پهلوی زن ببندند، آن زن باردار می شود ان شاء الله.

827 - جهت فرزنددار شدن:

ذکر شده: اگر کسی فرزنددار نمی شود آیه قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شی ء قدیر**آل عمران / آیه 26.*** را نوشته، آن را در آب بشوید و از آن آب بیاشامد.

828 - امان از سختی وضع حمل:

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: هرگاه وضع حمل برای زنی مشکل شد، این آیات بسم الله الرحمن الرحیم کانهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعه من نهار**سوره احقاف، آیه 35.*** کانهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها**سوره نازعات، آیه 46.*** اذ قالت امراه عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا**آل عمران، آیه 35.*** را در کاغذی بنویسید و آن را با بندی به ران راست او ببندد و هنگامی که فارغ شد، آن را باز نماید.
لازم به ذکر است، آیات شریفه در جایی قرار گیرد که آلوده نشده و از نجاسات محفوظ بماند.