هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

825 - دستور امام (علیه السلام) برای فرزنددار شدن:

امام هادی (علیه السلام) به کسی که از به دنیا نیامدن فرزند بعد از ازدواج شکایت کرده بود، فرمودند: انگشتری از نقره که نگینش از فیروزه باشد درست کن و بر آن بنویس رب لاتذرنی فردا و انت خیر الوارثین **آیه 89.***. آن شخص گفت طبق دستور امام (علیه السلام) عمل کردم، هنوز یک سال تمام نشده بود که خداوند متعال به من فرزند پسری از آن زن عطا فرمود.

826 - جهت باردار شدن:

از مرحوم شیخ بهایی (رحمه الله علیه) منقول است: هرکس این آیه شریفه و لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتی بل لله الامر جمیعا**آیه 30.*** را به صورت حروف مقطعه نوشته و ل و ا ق ر آ نا س ی ر ت ب ه ا ل ج ب ا ل ا و ق ط ع ت ب ه ا ل ا ر ض ا و ک ل م ب ه ا ل م و ت ی ب ل ل ل ل ا ه ا ل ا م ر ج م ی ع ا و بر پهلوی زن ببندند، آن زن باردار می شود ان شاء الله.

827 - جهت فرزنددار شدن:

ذکر شده: اگر کسی فرزنددار نمی شود آیه قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شی ء قدیر**آل عمران / آیه 26.*** را نوشته، آن را در آب بشوید و از آن آب بیاشامد.