فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

824 - امان از آتش:

ابی بن کعب از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده است. هرکس سوره آل عمران را تلاوت کند، به تعداد آیات سوره، برات امان از آتش و عبور از پل صراط خواهد گرفت. و اگر سوره آل عمران با زعفران نوشته شود و همراه زنی که حامله نمی شود قرار داده شود، آن بانو با اذن خداوند حامله خواهد شد، و اگر این سوره بر درختی آویزان شود که میوه و برگ هایش می ریزد، میوه و برگ های آن محفوظ خواهند ماند.

825 - دستور امام (علیه السلام) برای فرزنددار شدن:

امام هادی (علیه السلام) به کسی که از به دنیا نیامدن فرزند بعد از ازدواج شکایت کرده بود، فرمودند: انگشتری از نقره که نگینش از فیروزه باشد درست کن و بر آن بنویس رب لاتذرنی فردا و انت خیر الوارثین **آیه 89.***. آن شخص گفت طبق دستور امام (علیه السلام) عمل کردم، هنوز یک سال تمام نشده بود که خداوند متعال به من فرزند پسری از آن زن عطا فرمود.

826 - جهت باردار شدن:

از مرحوم شیخ بهایی (رحمه الله علیه) منقول است: هرکس این آیه شریفه و لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتی بل لله الامر جمیعا**آیه 30.*** را به صورت حروف مقطعه نوشته و ل و ا ق ر آ نا س ی ر ت ب ه ا ل ج ب ا ل ا و ق ط ع ت ب ه ا ل ا ر ض ا و ک ل م ب ه ا ل م و ت ی ب ل ل ل ل ا ه ا ل ا م ر ج م ی ع ا و بر پهلوی زن ببندند، آن زن باردار می شود ان شاء الله.