فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

816 - برکت در تجارت:

اگر کسی سوره مبارکه ابراهیم را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و در سفر با خود دارد، خیر و برکت در تجارت او به ظهور آید.

817 - فراخ گشتن روزی:

و لقد مکنا کم فی الارض وجعلنا لکم فیها معایش، قلیلا ما تشکرون **آیه 10.***.
هرکس با ایمان این آیه را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن، در روز جمعه بعد از آن که مردم از نماز جمعه فارغ شوند، بنویسد و در منزل خود یا دکان خود بیاویزد، روزی بر وی فراخ گردد و برکت و خیر بسیار در مال و ثروت و کاسبیش ایجاد شود و در تجارت سود بسیار بیند.

بخش دوازدهم: پاداشی برابر ختم قرآن: