فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

815 - برای برکت در تجارت:

برای فروش متاع و برکت در تجارت، آیه شریفه:
ان الذین یتلون کتاب الله و اقام الصلوه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجاره لن تبور * لیوفیهم اجور هم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور**سوره فاطر، آیه 29.***.
را بر چهار قطعه از پارچه نوی که از پنبه باشد نوشته و در میان متاع و جنسی که قصد فروش آن را دارد، بگذارد.

816 - برکت در تجارت:

اگر کسی سوره مبارکه ابراهیم را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و در سفر با خود دارد، خیر و برکت در تجارت او به ظهور آید.

817 - فراخ گشتن روزی:

و لقد مکنا کم فی الارض وجعلنا لکم فیها معایش، قلیلا ما تشکرون **آیه 10.***.
هرکس با ایمان این آیه را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن، در روز جمعه بعد از آن که مردم از نماز جمعه فارغ شوند، بنویسد و در منزل خود یا دکان خود بیاویزد، روزی بر وی فراخ گردد و برکت و خیر بسیار در مال و ثروت و کاسبیش ایجاد شود و در تجارت سود بسیار بیند.