فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

814 - جهت فروش متاع:

مرحوم سید نعمت الله جزایری نقل می کند: در روایتی ذکر شده، اگر جنس و متاعی داشتی که به فروش نمی رفت و یا دختری که کسی نسبت به او راغب نبوده و به خواستگاری او نمی آید، این آیه شریفه ان الذین یتلون کتاب الله و اقام الصلوه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجاره لن تبور**سوره فاطر، آیه 29.*** را بر آنها بخوان.

815 - برای برکت در تجارت:

برای فروش متاع و برکت در تجارت، آیه شریفه:
ان الذین یتلون کتاب الله و اقام الصلوه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجاره لن تبور * لیوفیهم اجور هم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور**سوره فاطر، آیه 29.***.
را بر چهار قطعه از پارچه نوی که از پنبه باشد نوشته و در میان متاع و جنسی که قصد فروش آن را دارد، بگذارد.

816 - برکت در تجارت:

اگر کسی سوره مبارکه ابراهیم را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و در سفر با خود دارد، خیر و برکت در تجارت او به ظهور آید.