فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش یازدهم: خیر و برکت در تجارت:

813 - فروش متاع:

به جهت فروش متاع، از اول سوره رعد تا آخر آیه سوم لایات لقوم یتفکرون بر چهار قطعه کاغذ نوشته و در چهار گوشه محل کسب مخفی نماید که باعث فروش متاع می گردد ان شاء الله **ادعیه و ادویه، ج 1، ص 93.***.

814 - جهت فروش متاع:

مرحوم سید نعمت الله جزایری نقل می کند: در روایتی ذکر شده، اگر جنس و متاعی داشتی که به فروش نمی رفت و یا دختری که کسی نسبت به او راغب نبوده و به خواستگاری او نمی آید، این آیه شریفه ان الذین یتلون کتاب الله و اقام الصلوه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجاره لن تبور**سوره فاطر، آیه 29.*** را بر آنها بخوان.