فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

811 - جلب خیرات و دفع شرور و بلاها:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: هرکس نزدیک به غروب یا بعد از غروب سه مرتبه این آیه فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون * و له الحمد فی السموات و الارض و عشیا و حین تظهرون **سوره روم، آیه 17 و 18. *** را بخواند، در آن شب خیری از او فوت نشده و جمیع شرور (بدی ها) از او دور گردد و همچنین هرگاه در هنگام صبح این آیات را سه مرتبه قرائت کند از همه خیرات در آن روز، بهره مند گشته و از جمیع شرور محفوظ بماند.

812 - مانع رسیدن هر شری:

از امام کاظم آورده اند که می فرمود: کسی که پیش از رو به رو شدن با هر دیکتاتور بیداد پیشه ای سوره اخلاص را بخواند، خدا از رو به رو، پشت سر، سمت راست و سمت چپ از او دفاع کرده و مانع رسیدن هر شری از سوی آن ظالم، به او شده و خیر او را نصیب وی می نماید، و نیز فرموده: هر گاه از کاری ترسیدی صد آیه از هر کجای قرآن خواستی بخوان آن گاه سه بار بگو: خدایا، این بلا را از من دور ساز.

بخش یازدهم: خیر و برکت در تجارت: