فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

804 - هنگام عزیمت به سفر:

حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) فرمود:
اگر مردی عازم سفر است، بر در خانه اش رو به مسیری که می رود، بایستد و سوره حمد و آیه الکرسی را به جلو و چپ و راست بخواند.

بخش نهم: حفظ اموال:

805 - حفظ غلات و اموال:

ذکر شده اگر کسی آیه شریفه ذلک فضل الله یوتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم **سوره جمعه، آیه 4.*** را بر قطعه ای از صدف بنویسد و در روز جمعه در میان اموال و یا غله بگذارد، آن غله و اموال از آفات محفوظ مانده و برکت پیدا می کند.