فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

803 - سفارش بر تلاوت پنج سوره به وقت سفر:

روایتی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است که به جبیر بن مطعم فرمود: آیا دوست داری هنگامی که به سفر می روی، از بهترین یارانت از نظر زاد و توشه باشی؟ گفت: آری، پدرم و مادرم فدایت ای رسول خدا. فرمود: این پنج سوره را بخوان. کافرون، نصر، توحید، فلق، ناس و قرائت خود را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کن.

804 - هنگام عزیمت به سفر:

حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) فرمود:
اگر مردی عازم سفر است، بر در خانه اش رو به مسیری که می رود، بایستد و سوره حمد و آیه الکرسی را به جلو و چپ و راست بخواند.

بخش نهم: حفظ اموال: