فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش هشتم: ایمنی در سفر:

800 - ایمنی در سفر:

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: هرکس سوره صف را قرائت نماید و بر قرائت آن در سفر مداومت نماید در جاده ها ایمن می گردد و در حفظ و امان می ماند تا به اذن خداوند به خانه اش باز گردد.

801 - در زمره بهترین آفریدگان:

من قراها کان یوم القیامه مع خیر البریه مسافرا و مقیما.
هرکس سوره بینه را در حال سفر و یا اقامت در مکه بخواند، در روز رستاخیز با بهترین آفریدگان خواهد بود.