فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

799 - برطرف شدن مشکلات:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است: هرکس با ایمان سوره مبارکه قلم را به جهت بر آمدن مهمات، هفتاد و پنج بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، امید است خداوند متعال به برکت سوره مبارکه قلم، مشکلات او را حل فرمایند.

بخش هشتم: ایمنی در سفر:

800 - ایمنی در سفر:

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: هرکس سوره صف را قرائت نماید و بر قرائت آن در سفر مداومت نماید در جاده ها ایمن می گردد و در حفظ و امان می ماند تا به اذن خداوند به خانه اش باز گردد.