فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

798 - ثواب قرائت در روز جمعه:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکه این سوره را روز آدینه بخواند، به تنگی و سختی گرفتار نشود و علت جزع به وی راه نیابد.

799 - برطرف شدن مشکلات:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است: هرکس با ایمان سوره مبارکه قلم را به جهت بر آمدن مهمات، هفتاد و پنج بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، امید است خداوند متعال به برکت سوره مبارکه قلم، مشکلات او را حل فرمایند.

بخش هشتم: ایمنی در سفر: