فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

797 - مداومت در خواندن قرآن جهت گشایش کارها:

برای گشایش کارها، بر آیات یس * و القرآن الحکیم **سوره یس آیات 1 و 2.***، ص و القرآن ذی الذکر**سوره ص آیه 1.***، ق و القرآن المجید**سوره ق آیه 1.***، ن و القلم و ما یسطرون **سوره قلم آیه 1.*** مداومت شود و یا به عدد شصت و شش بار خوانده شود.

798 - ثواب قرائت در روز جمعه:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکه این سوره را روز آدینه بخواند، به تنگی و سختی گرفتار نشود و علت جزع به وی راه نیابد.

799 - برطرف شدن مشکلات:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است: هرکس با ایمان سوره مبارکه قلم را به جهت بر آمدن مهمات، هفتاد و پنج بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، امید است خداوند متعال به برکت سوره مبارکه قلم، مشکلات او را حل فرمایند.