فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

796 - جهت آسان شدن امور:

برای آسانی کارها و گشایش، آیه سیجعل الله بعد عسر یسرا**سوره طلاق آیه 7.*** را ما بین نماز ظهر و عصر جمعه، به عدد اسم خود، بخواند.

797 - مداومت در خواندن قرآن جهت گشایش کارها:

برای گشایش کارها، بر آیات یس * و القرآن الحکیم **سوره یس آیات 1 و 2.***، ص و القرآن ذی الذکر**سوره ص آیه 1.***، ق و القرآن المجید**سوره ق آیه 1.***، ن و القلم و ما یسطرون **سوره قلم آیه 1.*** مداومت شود و یا به عدد شصت و شش بار خوانده شود.

798 - ثواب قرائت در روز جمعه:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکه این سوره را روز آدینه بخواند، به تنگی و سختی گرفتار نشود و علت جزع به وی راه نیابد.