فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

795 - گشایش کارها:

برای گشایش، بعد از نماز عشاء، چهل و یک بار، آیه انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا**سوره رعد آیه 17.*** را بخواند.

796 - جهت آسان شدن امور:

برای آسانی کارها و گشایش، آیه سیجعل الله بعد عسر یسرا**سوره طلاق آیه 7.*** را ما بین نماز ظهر و عصر جمعه، به عدد اسم خود، بخواند.

797 - مداومت در خواندن قرآن جهت گشایش کارها:

برای گشایش کارها، بر آیات یس * و القرآن الحکیم **سوره یس آیات 1 و 2.***، ص و القرآن ذی الذکر**سوره ص آیه 1.***، ق و القرآن المجید**سوره ق آیه 1.***، ن و القلم و ما یسطرون **سوره قلم آیه 1.*** مداومت شود و یا به عدد شصت و شش بار خوانده شود.