فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

794 - رفع هم و غم و جهت گشایش کارها:

برای گشایش کارها آیه و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی و لیومنوا بی لعلهم یرشدون **سوره بقره آیه 186.*** را، زیاد تلاوت کند.

795 - گشایش کارها:

برای گشایش، بعد از نماز عشاء، چهل و یک بار، آیه انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا**سوره رعد آیه 17.*** را بخواند.

796 - جهت آسان شدن امور:

برای آسانی کارها و گشایش، آیه سیجعل الله بعد عسر یسرا**سوره طلاق آیه 7.*** را ما بین نماز ظهر و عصر جمعه، به عدد اسم خود، بخواند.