فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

792 - برای رهایی از دشواری:

اگر کسی به دشواری و مهلکه ای گرفتار شده باشد و از علاج آن عاجز شود صد و چهل بار سوره مؤمنون را متصل بخواند از آن ورطه خلاصی پیدا کند.

793 - جهت رهایی و آسان شدن کارها:

برای گشایش امور، در اول هر ماه، بعد از نماز صبح، نماز حاجت بخواند و اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک وارزقنا و انت خیر الرازقین **سوره مائده آیه 114.*** را تا چهل روز، بعد از صد صلوات، هر روز پنجاه بار بخواند.

794 - رفع هم و غم و جهت گشایش کارها:

برای گشایش کارها آیه و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی و لیومنوا بی لعلهم یرشدون **سوره بقره آیه 186.*** را، زیاد تلاوت کند.