هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

786 - کفایت مهمات و رفع مشکلات:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است: هرکس با ایمان را کاری دشوار پیش آید، سوره مبارکه هود را سیزده بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، مهم او کفایت شود و مشکل او حل شود.

787 - سهل شدن کارها:

هرکس با ایمان در عقب هر نمازی سوره مبارکه انشراح را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند به مدت یک هفته، کارهای دشوار بر او آسان گردد.

788 - آسان شدن کارها:

منقول است هرکه می خواهد کاری را شروع کند، ابتدا آیه فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین * و لما توجه تلقاء مدین قال عسی ربی ان یهدینی سواء السبیل **سوره قصص، آیه 21 و 22.*** را پانزده مرتبه در صبح روز جمعه قرائت نموده و بعد از آن شروع به انجام آن کار نماید تا آن کار بر او آسان شود.