فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

785 - تسهیل امور:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: هرکس سوره قارعه را نوشته و بر شخص درمانده بیاویزد خداوند کارش را تسهیل می نماید.

786 - کفایت مهمات و رفع مشکلات:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است: هرکس با ایمان را کاری دشوار پیش آید، سوره مبارکه هود را سیزده بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، مهم او کفایت شود و مشکل او حل شود.

787 - سهل شدن کارها:

هرکس با ایمان در عقب هر نمازی سوره مبارکه انشراح را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند به مدت یک هفته، کارهای دشوار بر او آسان گردد.