فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

781 - نجات از سختی ها:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هرکس سوره لیل را قرائت کند، خداوند به او آن قدر ببخشد و عطا نماید تا راضی و خشنود شود و او را از تنگدستی عافیت دهد و توانگری را برای او آسان نماید.

782 - گشایش رزق و روزی:

جهت حصول غنا و توانگری، چهل مرتبه بگوید: له ما فی السموات و الارض و ان الله لهو الغنی الحمید**آیه 64.***.

783 - رفع فقر و تنگدستی:

سهل بن سعد ساعد می گوید: مردی نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و از فقر و تنگدستی به آن بزرگوار شکایت نمود. پیامبر فرمود:
هر گاه به خانه خود داخل شدی، در صورتی که کسی در خانه باشد سلام کن، و اگر کسی در خانه نباشد باز هم سلام کن و سوره توحید را یک مرتبه بخوان. هنگامی که آن مرد این عمل را انجام داد، خداوند به قدری به وی رزق و روزی عطا کرد که همسایگانش هم از آن بهره مند می شدند.