فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

780 - رفع فقر و ازدیاد روزی:

ابوبصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت نموده است: کسی که سوره همزه را در نمازهای واجب خود بخواند، فقر از او منتفی و روزی برای او فراوان آید.

781 - نجات از سختی ها:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هرکس سوره لیل را قرائت کند، خداوند به او آن قدر ببخشد و عطا نماید تا راضی و خشنود شود و او را از تنگدستی عافیت دهد و توانگری را برای او آسان نماید.

782 - گشایش رزق و روزی:

جهت حصول غنا و توانگری، چهل مرتبه بگوید: له ما فی السموات و الارض و ان الله لهو الغنی الحمید**آیه 64.***.