فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

779 - فراخی روزی:

بعضی از علماء فرموده اند: هرکس با ایمان بر قرائت سوره مبارکه مزمل با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن مداومت نماید، خداوند متعال روزی را بر وی فراخ گرداند.

780 - رفع فقر و ازدیاد روزی:

ابوبصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت نموده است: کسی که سوره همزه را در نمازهای واجب خود بخواند، فقر از او منتفی و روزی برای او فراوان آید.

781 - نجات از سختی ها:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هرکس سوره لیل را قرائت کند، خداوند به او آن قدر ببخشد و عطا نماید تا راضی و خشنود شود و او را از تنگدستی عافیت دهد و توانگری را برای او آسان نماید.