فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

778 - غنی تام با بسم الله:

اگر بسمله را در مقابل خورشید، در وقت طلوع به عدد سیصد بار بگوئید و بعد صلوات بفرستند، رزق ایشان از محل بی گمان برسد و در همان سال غنی تام شود.

779 - فراخی روزی:

بعضی از علماء فرموده اند: هرکس با ایمان بر قرائت سوره مبارکه مزمل با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن مداومت نماید، خداوند متعال روزی را بر وی فراخ گرداند.

780 - رفع فقر و ازدیاد روزی:

ابوبصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت نموده است: کسی که سوره همزه را در نمازهای واجب خود بخواند، فقر از او منتفی و روزی برای او فراوان آید.