فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

777 - افزایش رزق و روزی:

برای وسعت رزق، بعد از هر نماز، صد مرتبه اللطیف گفته و بعد آیه الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز**سوره شوری آیه 19.*** را بخواند.

778 - غنی تام با بسم الله:

اگر بسمله را در مقابل خورشید، در وقت طلوع به عدد سیصد بار بگوئید و بعد صلوات بفرستند، رزق ایشان از محل بی گمان برسد و در همان سال غنی تام شود.

779 - فراخی روزی:

بعضی از علماء فرموده اند: هرکس با ایمان بر قرائت سوره مبارکه مزمل با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن مداومت نماید، خداوند متعال روزی را بر وی فراخ گرداند.