فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

776 - جهت رها شدن از فقر:

کسی که فقیر است، آیه الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز**سوره شوری آیه 19.*** را خوانده و بعد اسم اللطیف را به عدد صد و بیست و نه بار بخواند و مدامت بر هر دو کند.

777 - افزایش رزق و روزی:

برای وسعت رزق، بعد از هر نماز، صد مرتبه اللطیف گفته و بعد آیه الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز**سوره شوری آیه 19.*** را بخواند.

778 - غنی تام با بسم الله:

اگر بسمله را در مقابل خورشید، در وقت طلوع به عدد سیصد بار بگوئید و بعد صلوات بفرستند، رزق ایشان از محل بی گمان برسد و در همان سال غنی تام شود.