فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

775 - وسعت رزق:

بعد از نماز صبح، ده بار این آیه را با قصد دعا بخواند و دستها را به طرف آسمان بالا برد و وسعت رزق طلبد.
ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک وارزقنا و انت خیر الرازقین **سوره مائده، آیه 114.***.

776 - جهت رها شدن از فقر:

کسی که فقیر است، آیه الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز**سوره شوری آیه 19.*** را خوانده و بعد اسم اللطیف را به عدد صد و بیست و نه بار بخواند و مدامت بر هر دو کند.

777 - افزایش رزق و روزی:

برای وسعت رزق، بعد از هر نماز، صد مرتبه اللطیف گفته و بعد آیه الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز**سوره شوری آیه 19.*** را بخواند.