فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

774 - فضیلت قرائت سوره واقعه در هر شب:

عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من قرا سوره الواقعه فی کل لیله لم تصبه فاقه ابدا.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس در هر شب سوره واقعه را قرائت کند هیچگاه فقر و تنگدستی به او نرسد.

775 - وسعت رزق:

بعد از نماز صبح، ده بار این آیه را با قصد دعا بخواند و دستها را به طرف آسمان بالا برد و وسعت رزق طلبد.
ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک وارزقنا و انت خیر الرازقین **سوره مائده، آیه 114.***.

776 - جهت رها شدن از فقر:

کسی که فقیر است، آیه الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز**سوره شوری آیه 19.*** را خوانده و بعد اسم اللطیف را به عدد صد و بیست و نه بار بخواند و مدامت بر هر دو کند.