فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

765 - برطرف شدن فقر:

هرکس هنگام مراجعت به منزل آیةالکرسی را بخواند، حق تعالی فقر و تنگدستی را از او برطرف می کند.

766 - رفع مکروهات:

حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) فرموده است: کسی که یک مرتبه آیةالکرسی را بخواند خداوند از او هزار مکروه و ناراحتی دنیائی و هزار مکروه و ناراحتی آخرتی را برطرف می کند که کوچکترین ناراحتی دنیا و فقر و کوچکترین ناراحتی آخرت عذاب قبر است.

767 - به دور از فقر:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره های ابراهیم و حجر را در دو رکعت نماز در هر روز جمعه بخواند، فقر و جنون و سختی به او نمی رسد.