فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

763 - برای رسیدن به دولتمندی:

خواندن آیةالکرسی تا ده روز ورزی ده مرتبه موجب دولت خواهد بود. انشاءالله تعالی.

764 - جهت توانگری:

خواندن سوره مبارکه انفال به نیت توانگری و بدست آوردن رزق و روزی 3 مرتبه مؤثر می باشد.

765 - برطرف شدن فقر:

هرکس هنگام مراجعت به منزل آیةالکرسی را بخواند، حق تعالی فقر و تنگدستی را از او برطرف می کند.