فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

762 - برای غنی شدن:

برای غنی شدن دو رکعت نماز حاجت بخوان به نیت توانگری، به شرط آن که در روز چهارشنبه چهل مرتبه سوره کوثر را بخواند.

763 - برای رسیدن به دولتمندی:

خواندن آیةالکرسی تا ده روز ورزی ده مرتبه موجب دولت خواهد بود. انشاءالله تعالی.

764 - جهت توانگری:

خواندن سوره مبارکه انفال به نیت توانگری و بدست آوردن رزق و روزی 3 مرتبه مؤثر می باشد.