فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

760 - رسیدن به ثروت حلال:

هرکس سوره مبارکه الذاریات را تلاوت نماید و لااقل یک بار در هر روز بخواند ثروت حلال برای او به هم رسد به طوری که متحیر گردد...

761 - محو گناهان و مانع بیماری جسم و روح:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره یس را در عمر خود یک بار تلاوت کند، خداوند به شماره تمام آفریدگان در این جهان دیگر و آنچه در آسمان است به عدد هر یک دو هزار حسنه در نامه عملش ثبت فرماید، و به همین مقدار از گناهان او محو سازد و دچار تنگدستی و زیان بدهکاری و خانه خرابی نشود و بدبختی و دیوانگی نبیند، و مبتلا به جذام و وسواس و دودلی و بیماریهای مضر نگردد و خداوند سختی و دشواری مرگ را بر وی آسان کند و خود متصدی و مباشر قبض روح او باشد، و از جمله کسانی خواهد بود که خداوند فراخی زندگی او را به عهده گرفته، و ضامن خوشحالی او هنگام مرگ گردیده و خشنودیش را در آخرت تعهد فرموده و همه فرشتگان آسمان و زمین را خطاب فرموده که من از این بنده راضی هستم، پس برای او آمرزش طلبید.

762 - برای غنی شدن:

برای غنی شدن دو رکعت نماز حاجت بخوان به نیت توانگری، به شرط آن که در روز چهارشنبه چهل مرتبه سوره کوثر را بخواند.