فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

757 - ذکری مجرب به جهت وسعت رزق:

به جهت وسعت رزق خواندن یازده مرتبه آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزفه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شی ء قدرا**سوره طلاق، آیات 2 و 3.*** بعد از نماز صبح مجرب است.

758 - رفع فقر:

اگر کسی بخواهد فقر از او برداشته شود و یا مبتلا به فقر نشود چهل و یک بار سوره مبارکه ماعون را بخواند.

759 - جهت وسع رزق:

جهت وسعت رزق آیةالکرسی خوانده شود مجرب است.