فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

755 - توسعه در رزق:

از برخی بزرگان منقول است: هرکس به هر نیت، مخصوصا جهت توانگری و ثروت، صبح ها به مدت یک هفته قبل از اذان، هزار و یک مرتبه این آیه شریفه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین را قرائت کرده، ان شاء الله هر مقصد و نیت شرعی که داشته باشد، برآورده می شود و اگر به همین کیفیت در ابتدای هر ماه بخواند و دست به چشم خود بکشد، همه امراض چشمی از او رفع می شود و همچنین خواص بسیاری برای این آیه شریفه ذکر شده است.

756 - دفع فقر و جلب روزی:

به جهت دفع فقر و جلب رزق و روزی، هر روز بعد از نماز صبح هفتاد مرتبه آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر**سوره قصص، آیه 24.*** خوانده شود.

757 - ذکری مجرب به جهت وسعت رزق:

به جهت وسعت رزق خواندن یازده مرتبه آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزفه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شی ء قدرا**سوره طلاق، آیات 2 و 3.*** بعد از نماز صبح مجرب است.