فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

753 - گشودن رزق و روزی:

برای وسعت رزق و در روز پنج شنبه اول ماه تا چهل و یک روز، هر روز سیصد و پنجاه و نه مرتبه آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شی ء قدرا**سوره طلاق، آیات 2 و 3.*** را بدون صحبت کردن با کسی در حین قرائت تلاوت نماید و بعد از اتمام، هزار و یک مرتبه بگوید: یا فتاح یا رازق یا واسع.

754 - ختم آیه شریفه برای گشوده شدن روزی:

ذکر شده برای وسعت رزق، مدت چهل روز و هر روز بیست و هفت مرتبه بلافاصله بعد از نماز صبح آیه شریفه ان الله هو الرزاق ذوالقوه المتین قرائت شود.

755 - توسعه در رزق:

از برخی بزرگان منقول است: هرکس به هر نیت، مخصوصا جهت توانگری و ثروت، صبح ها به مدت یک هفته قبل از اذان، هزار و یک مرتبه این آیه شریفه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین را قرائت کرده، ان شاء الله هر مقصد و نیت شرعی که داشته باشد، برآورده می شود و اگر به همین کیفیت در ابتدای هر ماه بخواند و دست به چشم خود بکشد، همه امراض چشمی از او رفع می شود و همچنین خواص بسیاری برای این آیه شریفه ذکر شده است.