فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

750 - حاجتی بعد از قرآن:

قال علی (علیه السلام): لیس لا حد بعد القرآن من فاقه، و لا لاحد قبل القرآن غنی؛
برای احدی بعد از قرآن حاجتی نبوده، و برای احدی قبل از قرآن توانگری نیست.

751 - وسیله بی نیازی:

پیغمبر اکرم فرمود: قرآن وسیله بی نیازی بجز آن وجود ندارد و هیچ تنگدستی بعد از قرآن نمی باشد.

752 - مداومت بر قرائت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس که مداومت به خواندن سوره مریم کند از دنیا نخواهد رفت، مگر این که خدا به برکت این سوره او را از نظر جان و مال و فرزند بی نیاز می کند.