فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

749 - غنای قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): القرآن غنی لا فقر بعده و لا غنی دونه:
قرآن غنایی است که پس از آن فقری نیست و غنایی جز آن نیست.

750 - حاجتی بعد از قرآن:

قال علی (علیه السلام): لیس لا حد بعد القرآن من فاقه، و لا لاحد قبل القرآن غنی؛
برای احدی بعد از قرآن حاجتی نبوده، و برای احدی قبل از قرآن توانگری نیست.

751 - وسیله بی نیازی:

پیغمبر اکرم فرمود: قرآن وسیله بی نیازی بجز آن وجود ندارد و هیچ تنگدستی بعد از قرآن نمی باشد.