فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

747 - آخرتی بهتر از دنیا:

در کتاب ثواب الاعمال از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود: هرکس در هر شب سوره حم مؤمن را بخواند خداوند گناهان گذشته اش که در جوانی مرتکب شده و آنچه در پیری عمل کرده همه را بیامرزد، و کلمه تقوی و پرهیزگاری و پروای از خدا را دمساز او گرداند و آخرتش را بهتر از دنیایش قرار دهد.

بخش ششم: طلب روزی و رفع فقر:

748 - یاری از قرآن:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: و بدانید که هیچکس را پس از قرآن تنگدستی نباشد، و احدی پیش از قرآن بی نیازی ندارد، برای دردهای خود از قرآن درمان بگیرید و برای گرفتاریهای خویش از آن کمک بجوئید.