فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

745 - تلاوت سوره قدر در نماز واجب:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره مبارکه انا انزلناه فی لیله القدر را در نماز واجبی بخواند یک منادی به وی ندا کند: ای بنده خدا گناهان گذشته ات آمرزیده شد، کار خود را از سر بگیر.

746 - حسناتی هموزن کوه ها:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس سوره شریفه ص را قرائت کند پاداش حسناتی باو دهند که بوزن همه کوههائی باشد که خدا آنها را برای داود (علیه السلام) مسخر فرمود و او را از انجام هرگونه گناهی خواه کوچک و خواه بزرگ حفظ کند.

747 - آخرتی بهتر از دنیا:

در کتاب ثواب الاعمال از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود: هرکس در هر شب سوره حم مؤمن را بخواند خداوند گناهان گذشته اش که در جوانی مرتکب شده و آنچه در پیری عمل کرده همه را بیامرزد، و کلمه تقوی و پرهیزگاری و پروای از خدا را دمساز او گرداند و آخرتش را بهتر از دنیایش قرار دهد.