فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

743 - ثواب قرائت سوره غافر:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: کسی که سوره غافر را هر شب بخواند، خداوند گناهان قبلی و بعدی اش را می آمرزد؛ او را با تقوا نموده و آخرت را برای او بهتر از دنیایش می گرداند.

744 - آمرزش گناهان:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکه بخواند سوره مؤمن را در هر سه روز، می آمرزد خدا برای او از گناهانش آنچه گذشته و آنچه خواهد آمد و تقوی را همراه او کرده و آخرت او را از دنیای او بهتر می کند.

745 - تلاوت سوره قدر در نماز واجب:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره مبارکه انا انزلناه فی لیله القدر را در نماز واجبی بخواند یک منادی به وی ندا کند: ای بنده خدا گناهان گذشته ات آمرزیده شد، کار خود را از سر بگیر.