فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

741 - بخشش گناهان:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره فجر را در شب های دهگانه (ده شب اول ذی الحجه) بخواند، خداوند گناهان او را می بخشد و کسی که در سایر ایام بخواند نور و روشنایی است برای روز قیامتش.

742 - کفاره گناهان:

نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ای سلمان! بر تو باد که قرائت قرآن کریم کنی زیرا قرائت قرآن کفاره گناهان و پرده ای و پوششی در آتش و ایمنی از عذاب است... و همانا مؤمن چون قرائت قرآن کند خدا به وی نظر رحمت فرماید.

743 - ثواب قرائت سوره غافر:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: کسی که سوره غافر را هر شب بخواند، خداوند گناهان قبلی و بعدی اش را می آمرزد؛ او را با تقوا نموده و آخرت را برای او بهتر از دنیایش می گرداند.