فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

737 - مایل شدن به نماز:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است: چون کسی نسبت به نماز بی رغبت باشد، سوره مبارکه مؤمنان را با اخلاص و با توجه به معانی آیات هفت نوبت بخواند، نسبت به نماز راغب گردد.

738 - فضیلت تلاوت سوره محمد (صلی الله علیه و آله و سلم):

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره مبارکه محمد را قرائت کند هرگز شک و تردیدی در دینش دست ندهد، و هرگز خدایش او را گرفتار تنگدستی نکند، و دچار ترس از شاه نشود، و همواره مصون و محفوظ از پیش آمدها است تا مرگش فرا رسد.

739 - ثواب های قرائت سوره تین:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس سوره تین را بخواند، خداوند دو نعمت را مادامی که در دنیا است به او می بخشد: سلامت و یقین، و در آن هنگام که از دنیا برود، به تعداد تمام کسانی که این سوره را خوانده اید، ثواب یک روز روزه گرفتن را به عنوان پاداش به وی خواهد بخشید.
پخش پنجم: آمرزش گناهان: