فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

733 - منزلت سوره حمد در رهایی از مرگ:

گویند حاجی ملا احمد نراقی را فرزندی بود که علاقه به او داشت و او مریض شد به نحوی که حاجی مأیوس شد و بی اختیار از خانه دیوانه وار بیرون آمد و در میان کوچه های کاشان راه می رفت. ناگاه درویشی پیدا شد و به حاجی سلام گفت و عرض کرد: چرا پریشانی؟ حاجی فرمود: فرزندم مریض است و از او مأیوس گشته ام.
درویش گفت: این که مطلب سهلی است.
پس، عصای نیزه دار خود را بر زمین زد و سوره حمد را بدون قرائت و شرایط خواند و نفسی دمید و گفت: حاجی، برو که پسر تو شفا یافت.
پس، حاجی تعجب کرد و احتمال صدق داده به خانه مراجعت نمود، دید که فرزندش عرق کرده و صحت یافته است. حاجی بسیار در تعجب شد و در عقب درویش کسی را فرستاد و جمیع شوارع کاشان را گشتند و درویش را نیافتند. پس از هفت هشت ماه حاجی یک روز در کوچه درویش را دید و به او گفت: ای درویش، تو مردی هستی که در طریقت قدم می زنی و صاحب نفس هستی ولیکن آن روز سوره حمد را خوب تلاوت نکردی و قرائت تو صحیح نبود. البته در تعلیم و تعلم احکام شرعیه ساعی باش.
درویش گفت: اکنون که حمد ما تو را پسندیده نیامد آن را پس می خوانیم.
پس، عصا را بر زمین نصب کرد و دوباره سوره حمد را تلاوت کرد و نفسی زد و گفت: برو. حاجی به خانه آمد، دید همان پسرش مریض شده و به همان مرض وفات یافت.

734 - آیه ای برای معالجه تب:

حسن بن طریف گفت: دو مسأله در دلم خطور کرد که خواستم به وسیله نامه از حضرت عسکری (علیه السلام) بپرسم. یکی این که وقتی حضرت قائم قیام می کند به چه نحو میان مردم حکم می کند، و مجلس حکم وی کجا است؟ دیگر این که دوای تب ربع چیست؟ ولی سوال دوم را فراموش کردم و ننوشتم. جواب آمد: حضرت قائم (علیه السلام) وقتی که قیام کند، مثل داود (علیه السلام) به علم خود (و به باطن اشخاص) میان مردم حکم می کند و شاهدی هم نخواهد. و می خواستی راجع به تب ربع بپرسی و فراموش کردی، این آیه را در ورقه ای بنویس و بر تب دار بیاویز، به اذن خدا ان شاء الله خوب می شود:
یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم **سوره انبیاء، آیه 69.***.
همین کار را کردیم و مریض خوب شد.

بخش چهارم: حفظ ایمان: