فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

715 - مبرا از شک و نفاق در دین:

از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که فرمود: هرکس سوره جمعه را قرائت کند، از نفاق و شک در دین مبرا می گردد و اگر بر زخم ها و جراحت ها خوانده شود، خوب می شود و اگر بر کسی که گرفتار امراض و دردهای درونی است خوانده شود، دردهایش رفع شده و خوب می گردد.

716 - حرز درد و ناراحتی:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)می فرماید: هرکس سوره ناس را به وقت خواب بخواند در حرز خداوند تعالی قرار می گیرد تا صبح شود و این سوره حرزی از هر درد و ناراحتی و آفت است و برای کسی که آن را تلاوت می کند شفاست.

717 - تأثیر تلاوت حمد:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: چنانچه سوره حمد را هفتاد بار بر مرده ای بخوانید و زنده شود، تعجبی ندارد.