فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

714 - بهترین دارو:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: دعایی به شما بیاموزم تا با آن به هیچ طبیب و دارو نیازمند نشوید؟ گفتند: آری ای رسول خدا.
فرمود: هرکس آب باران را بگیرد و هفتاد بار فاتحه الکتاب و هفتاد بار قل اعوذ برب الفلق و هفتاد بار قل اعوذ برب الناس بر آن بخواند و هفتاد بار بر پیامبر و آل او درود فرستد و هفتاد بار تسبیح بگوید و از آن آب هفت روز پیاپی صبح و شام بنوشد. (به هیچ طبیب و دارو نیازمند نشود).

715 - مبرا از شک و نفاق در دین:

از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که فرمود: هرکس سوره جمعه را قرائت کند، از نفاق و شک در دین مبرا می گردد و اگر بر زخم ها و جراحت ها خوانده شود، خوب می شود و اگر بر کسی که گرفتار امراض و دردهای درونی است خوانده شود، دردهایش رفع شده و خوب می گردد.

716 - حرز درد و ناراحتی:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)می فرماید: هرکس سوره ناس را به وقت خواب بخواند در حرز خداوند تعالی قرار می گیرد تا صبح شود و این سوره حرزی از هر درد و ناراحتی و آفت است و برای کسی که آن را تلاوت می کند شفاست.